ประกวดเต้นโครงการ Future Park&PangPond “Kids Fit For Fun”

เย เย้ปังปอนด์มีกิจกรรมดีๆมาชวนเพื่อนๆร่วมประกวดเต้นกับโครงการ Future Park & PangPond “Kids Fit For Fun” 2012
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. การรับสมัคร 
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน –28 กันยายน 2555 ฝ่ายกิจกรรม บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. โทรศัพท์ 0-2641-9955 ต่อ 616 โทรสาร 0-2641-9951 email : sd@vithita.com

2. ประเภทการแข่งขัน  แข่งขันเป็นทีม (จำนวน 6 – 8 คน)

3. วันประกวด
- รอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 6 ต.ค. 55 และ วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 55
- รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 13 ต.ค. 55
- ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 10.00 -10.30 น. ณ ลาน Cascata ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
- เริ่มประกวดตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 น.

4. สถานที่ประกวด ณ ลาน Cascata ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

5. คุณสมบัติและการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าประกวด
1. กำลังศึกษาอยู่ระดับระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4
2. โรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม
3. ผู้เข้าแข่งขันจะมีทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ โดยคนหนึ่งมีสิทธิ์ส่งชื่อเข้าประกวดได้ทีมเดียวเท่านั้น
4. เพลงที่ใช้ในการประกวด ได้แก่ เพลงปังปอนด์ เล่นด้วย, โอ๊ะ โย๊ะ, ปังปอนด์ตัวจิ๋ว หัวใจฮีโร่
(สามารถดาวน์โหลดเพลงสำหรับใช้ในการประกวดได้ที่
www.facebook.com/pangpondclub หรือติดต่อที่ email : sd@vithita.com)
5. ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำอุปกรณ์มาใช้ในการแสดงได้
6. ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายสวยงามและเหมาะสม
7. ท่าเต้นต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เต้น

6. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมลงชื่อหัวหน้าทีมและอาจารย์ผู้ดูแล
2. ใบรับรองจากสถานศึกษา
3. รูปถ่ายภาพรวมทีม จำนวน 1 ภาพ

7. หลักเกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้
1. ท่วงท่าลีลา, ความพร้อมเพรียง, การจัดระเบียบร่างกายความสมบูรณ์ของท่าเต้น  35 คะแนน
2. รูปแบบการแสดง, ความคิดสร้างสรรค์, รูปแบบการนำเสนอ 35 คะแนน
3. เครื่องแต่งกายสวยงามและเหมาะสม 30 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน
8. รางวัลในการประกวด
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                 พร้อมใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
พร้อมใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
พร้อมใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท

หมายเหตุ
1. ในวันประกวดหากผู้ร่วมแข่งขันท่านใดมารายงานตัวไม่ทันตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องแต่งกายให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้ารับการรายงานตัว
3. สำหรับ “หมายเลข” ผู้สมัครเข้าประกวดแต่ละทีม ทางคณะกรรมการจะใช้วิธีจับฉลาก เพื่อจัดอันดับการแสดงโดยให้หัวหน้าทีมเป็นผู้รับหมายเลขด้วยตนเองในวัน รายงานตัว และติดหมายเลขทีมไว้บนชุดการแสดง
4. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/pangpondclub
5. สามารถส่งใบสมัครได้ทางโทรสารหมายเลข 0-2641-9951
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นอันสิ้นสุดจะทำการเรียกร้องหรือคัดค้านใด ๆ มิได้
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรม บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด
คุณโสมยา  ดวงแก้ว โทร 0-2641-9400 ต่อ 616 E-mail: sd@vithita.com
วันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.

ข้อมูลจาก http://pangpond.mthai.com